Statut

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

“SZÓSTKA” ELBLĄG

Przepisy ogólne

§1

Uczniowski Klub Sportowy “Szóstka” Elbląg jest klubem sportowym, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności sportowców i miłośników łyżwiarstwa figurowego.

§2

Terenem działalności UKS “Szóstka” Elbląg jest miasto Elbląg i województwo warmińsko – mazurskie. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Piłsudskiego 4, 82-300 Elbląg.

§3

Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach , ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

§4

UKS “Szóstka” Elbląg jest klubem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§5

Klub używa pieczęci, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami


Cele i sposób działania

§6

 1. UKS “Szóstka” Elbląg działa na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności łyżwiarstwa figurowego.
 2. Klub dba o dobór najbardziej uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży, posiadających predyspozycje do wyczynowego uprawiania łyżwiarstwa figurowego.
 3. Klub organizuje i propaguje sport wyczynowy, wychowanie fizyczne i zdrowotne. Prowadzi zajęcia sportowe dla swoich członków w duchu olimpizmu, atmosferze koleżeństwa. Dba by sportowcy godnie reprezentowali barwy sportu polskiego i elbląskiego w kraju i za granicą.
 4. UKS “Szóstka” Elbląg realizuje zadania zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

 

§7

Dla osiągnięcia swoich celów UKS “Szóstka” Elbląg:

a/ organizuje szkolenie sportowe, a w szczególności treningi, kursy,

obozy zimowe i letnie.

b/ przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w

imprezach innych organizacji sportowych.

c/ zarządza mieniem klubu oraz zabezpiecza, i udostępnia swoim

członkom sprzęt sportowy.

d/ zapewnia zawodnikom opiekę sportowo – lekarską.

e/ gromadzi dokumentację szkoleniową i historyczno – archiwalną

dotyczącą działalności klubu.

f/ rozwija sport masowy i rekreację na lodzie.

g/ współpracuje ze szkolnictwem, instytucjami i organizacjami

młodzieżowymi i zawodowymi, inicjuje tworzenie klas sportowych

h/ współpracuje ze związkami sportowymi oraz samorządem terytorialnym.

oraz może:

 • prowadzić działalność wydawniczo ? informacyjną.

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Klub zrzesza członków:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

a/ członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,

akceptująca statutowe cele Klubu. Rodzice lub opiekunowie mogą być

członkami Klubu na zasadzie członków wspierających.

b/ członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub prawna wnosząca

wkład materialny na rzecz Klubu. Członków wspierających przyjmuje

Zarząd Klubu w oparciu o złożoną deklarację.

c/ godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej,

która położyła wybitne zasługi dla Klubu i rozwoju łyżwiarstwa

figurowego w Elblągu. Członkostwo honorowe zostaje nadane w

wyniku wniosku Zarządu UKS ?Szóstka? Elbląg zatwierdzonego przez

Zebranie Walne.

d/ Zawodnicy są członkami zwyczajnymi.

§9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:


a/ wybierać władze Klubu,

b/ uczestniczyć w zebraniach Klubu,

c/ nosić odznakę klubową,

d/ korzystać z urządzeń i klubowego sprzętu sportowego,

e/ brać udział w zawodach, kursach, obozach i innych imprezach,

f/ korzystać ze sportowej opieki i pomocy lekarskiej,

g/ organizować się w kołach, działających w oparciu o regulamin

zatwierdzony przez Zarząd.

2.Członkowie wspierający mają prawo:
a/ noszenia odznaki klubowej,

b/ uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz zebraniach walnych,

c/ korzystania z uprawnień przyznanych przez Zarząd.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przyznane członkom zwyczajnym oraz prawo bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Klub.

§10

 1. Członkowie Klubu są obowiązani:

a/ przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz stosować się do uchwał Zarządu Klubu, brać czynny udział w działalności Klubu, poprzez społeczną pomoc w organizacji zawodów i innych imprez organizowanych przez UKS “Szóstka” Elbląg.

c/ strzec godności członka Klubu i przestrzegać norm etycznych i obyczajowych,

d/ dbać o powierzony sprzęt sportowy,

e/ regularnie opłacać składki członkowskie.

§11

1.Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę
nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe,
członkowie Klubu mogą być wyróżnieni:

a/ pochwałą,

b/ dyplomem uznania,

c/ nagrodą,

2.W przypadku szczególnych osiągnięć w działalności sportowej
Zarząd Klubu występuje z wnioskiem o nadanie wyróżnienia do
odpowiednich władz sportowych szczebla regionalnego lub
centralnego.

§12

 1. Za niestosowanie się do postanowień statutu i regulaminów oraz inne wykroczenia, członkom zwyczajnym Klubu mogą być wymierzone następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ostrzeżeniem,
  4. pozbawienie lub ograniczenie świadczeń,
  5. zawieszenie w prawach zawodnika,
  6. zawieszenie w prawach członka,
  7. wykluczenie z klubu
  8. kary wynikające ze statutów i regulaminów polskich związków sportowych.
 2. Szczegółowe przepisy o odpowiedzialności organizacyjnej i trybie postępowania przy nakładaniu kar oraz pokrywaniu wyrządzonej szkody majątkowej określa odpowiedni regulamin.

§13

 1. Członkostwo ustaje w razie:
 1. wystąpienia,
 2. skreślenia z listy członków,
 3. wykluczenia,
 4. zwolnienia zawodnika,
 1. Wystąpienie winno być zgłoszone na piśmie Zarządowi Klubu.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na mocy decyzji Zarządu w
  razie:

– nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

4.Wykluczenie może nastąpić na mocy orzeczenia Zarządu Klubu w
przypadku:

 1. działania na szkodę Klubu,
 2. rażącego lub stałego nieprzestrzegania statutu lub regulaminów
  klubowych.

Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka ma on prawo odwołania do decyzji Zebrania Walnego.

 1. Zwolnienie może być udzielone zawodnikowi przez Zarząd Klubu
  na podstawie przepisów ustalonych przez władze i związki
  sportowe w sprawie zmiany barw klubowych.
 2. Na osobie, która przestała być członkiem ciąży obowiązek
  uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Klubu.

Władze UKS “Szóstka” Elbląg

§14

Władzami UKS “Szóstka” Elbląg są:

 1. Zebranie Walne
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§15

 1. Zebranie Walne jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Zebranie Walne może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§16

 1. W Zebraniu Walnym członków biorą udział członkowie UKS ?Szóstka? Elbląg lub osoby reprezentujące zawodników.
 1. W Zebraniu Walnym mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
 • przedstawiciele władz sportowych,
 • zaproszeni goście.

§17

Do kompetencji Zebrania Walnego należy:

 1. Wybór prezesa Zarządu i członków władz Klubu,
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu,
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Uchwalenie programu działalności Klubu,
 5. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 6. Nadawanie godności członków honorowych Klubu
 7. Podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących
  działalności Klubu,
 8. Podejmowanie uchwały o zakończeniu działalności Klubu,
 9. Rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu UKS ?Szóstka? Elbląg

10.Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz ich zmiany –
wnioskowanych przez zarząd.

§18

Kadencja władz Klubu trwa 2 lata.

§ 19

Zawiadomienie o Zwyczajnym Zebraniu Walnym winno być ogłoszone przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

 1. Zebranie Walne członków uchwala regulamin obrad oraz wybiera przewodniczącego lub przewodniczącego i prezydium Zebrania Walnego oraz Komisje Problemowe.
 2. Uchwały Zebrania Walnego zapadają zwykłą większością głosów w I terminie, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na liczbę uprawnionych.
 3. Uchwały Zebrania Walnego zapadają w głosowaniu jawnym,
  chyba że Zebranie Walne postanowi przeprowadzić głosowanie
  tajne.

§20

1.Nadzwyczajne Zebranie Walne zwoływane jest przez Zarząd:
a/ z inicjatywy Zarządu,

b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c/ na pisemne żądanie 1/3 członków Klubu.

 1. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Walne do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Walnego są wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.

ZARZĄD

§21

 1. W skład Zarządu wchodzi 3-7 osób, w tym: prezes, wiceprezes, sekretarz oraz członkowie wybierani przez Zebranie Walne. Ilość członków Zarządu na bieżącą kadencję określa Zebranie Walne.
 1. W zebraniach Zarządu może brać udział przewodniczący Komisji
  Rewizyjnej.
 1. Zarząd może uzupełnić swój skład w miejsce zwolnionych
  członków, nie więcej jednak niż do 1/3. Zmiany w składzie
  Zarządu Klubu muszą być ogłoszone w terminie do 30 dni.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące, przy czym pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu powinno odbyć się nie później niż 14 dni po Zebraniu Walnym.
 3. Zarząd reprezentuje na zewnątrz prezes, właściwy kompetencyjnie wiceprezes lub osoba upoważniona przez Zarząd.

§22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.Kierowanie działalnością Klubu i czuwanie nad wykonaniem uchwał Zebrania Walnego,

 1. Uchwalenie budżetu Klubu,
 2. Uchwalenie programów działania, planów rozwoju sportowego i
  bazy szkoleniowej,
 3. Uchwalenie lub zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych,
 4. Dysponowanie majątkiem Klubu w tym sprawowanie ogólnego
  nadzoru nad działalnością gospodarczą,
 5. Nadzór nad pracą administracji Klubu,
 6. Udzielenie wyróżnień i kar określonych statutem,

§23

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu . W sprawach rozporządzania majątkiem Klubu wymagana jest większość 2/3 głosów członków Zarządu.

§24

Szczegółowy zakres działania, podział pracy i organizację wewnętrzną Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

§25

Zarząd powołuje w zależności od potrzeb komisje problemowe jako jego organy opiniodawcze.

Komisja Rewizyjna

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. Komisja
  Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zebranie
  Walne.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego,
  zastępcę i sekretarza.

§27

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola gospodarki majątkowej Klubu pod względem celowości, oszczędność i legalności oraz kontrola zgodności ze statutem całokształtu działalności Klubu.

b/ składanie sprawozdań na Zebraniu Walnym członków oraz stawienie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu Klubu
w sprawach określonych w ust. 1 pkt. a niniejszego paragrafu.

§28

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§29

Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.

Prawa i obowiązki zawodników oraz szkoleniowców

 

§30

Obowiązkiem zawodników jest prezentowanie postawy godnej sportowców RP, stałe podnoszenie poziomu sportowego, ambitne współzawodnictwo w zawodach sportowych, przestrzeganie zasad FAIR – PLAY, dbanie o honor UKS “Szóstka” Elbląg.

§31

 1. Podstawowe zadania w zakresie pracy sportowo-szkoleniowej i
  wychowawczej Klubu spoczywają na kadrze trenerskiej i
  instruktorskiej.
 2. Funkcję szkoleniowca /trenera, instruktora/ mogą spełniać osoby o
  wysokich kwalifikacjach fachowych i nienagannej postawie
  etycznej.
 1. Obowiązkiem szkoleniowca jest systematyczna dbałość o
  podnoszenie poziomu sportowego wszystkich podopiecznych
  zawodników, rozwój ich osobowości oraz wpajanie zasad fair-play.

§32

Szczegółowe prawa i obowiązki zawodników, trenerów i instruktorów określają postanowienia ustawy o kulturze fizycznej oraz przepisy polskich związków sportowych.

Majątek Klubu

§33

 1. Majątek Klubu stanowią fundusze, ruchomości, prawa majątkowe
  oraz nieruchomości nie będące własnością Skarbu Państwa.
 2. Majątkiem Klubu zarządza i rozporządza jego Zarząd.

§34

UKS “Szóstka” Elbląg czerpie fundusze z :

 1. wpływów ze składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. darowizn, spadków i zapisów,

§35

Przy składaniu w imieniu UKS “Szóstka” Elbląg oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Składającymi oświadczenie powinien być Prezes lub Wiceprezes, skarbnik lub księgowy Klubu.

 

Przepisy Końcowe

§36

Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały dotyczącej działalności zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania jeśli jest członkiem Klubu.

§37

Statut i zmiany statutu uchwala Zebranie Walne większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy członków uprawnionych do głosowania.

§38

Likwidacja Klubu wymaga uchwały Zebrania Walnego Członków, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych. Uchwała o likwidacji Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek klubowy.

§39

Prawo interpretacji statutu przysługuje walnemu zgromadzeniu członków Klubu w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Comments are closed.